استراتژی های اصلی  

توسـعه سـهم بازار هـتلداری

توسعه كيفيت و سـلامت در ارائـه خـدمات متنوع

حـداکثـر بهـره بـرداری از ظـرفیت

توسـعه منابـع انسانـی

توسعه و یکـپارچه سازی نـظام بـازاریـابی

keyboard_arrow_up