تاریخچه شرکت

 

شرکت هتلهای بین المللی پارسیان(سهامی خاص) درتاریخ 7/9/1374 با نام شرکت هتلهای بنیاد تحت شماره 117988 در اداره ثبت شرکتها و مالکیّت صنعتی تهران به ثبت رسیده و پس از آن بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/9/1387 بنام شرکت هتلهای بین المللی آزادی(سهامی خاص) و در تاریخ20/8/1380 به شرکت هتلهای بین المللی پارسیان (سهامی خاص) تغییر نام یافته است .

 

شروع فعالیّت شرکت از ابتدای سال 1376 بوده که هتلهای ذکر شده در صفحه 4و5 تحت مالکیّت بنیاد مستضعفان (سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی) ، بر اساس امضای قرارداد اجاره شماره 973/8919 /ش/م مورخ 1/12/1376 به مدّت 15 سال در اجاره شرکت هتلها قرار گرفته و اداره امور آنها به شرکت محوّل شده است.

همچنین در راستای اجرای بند 10 ابلاغیه شماره 37333/10 مورخ 3/4/89 ریاست محترم بنیاد مبنی بر انتقال مالکیت هتلهای غیرثبتی (زمین ، ساختمان و تاسیسات) ، مبایعه نامه شماره 43877/2/3/94 به تاریخ 19/5/1389 فی مابین سازمان اموال و املاک بنیاد و شرکت هتلهای پارسیان تنظیم گردید و بر اساس آن هتلهای مندرج در صفحه 4 و 5 به ارزش کارشناسی از سازمان اموال و املاک خریداری و تاکنون به صورت واحد خودگردان تحت پوشش شرکت هتلهای پارسیان اداره میگردد و گردش حسابهای هر یک به صورت مجزا در پایان هر ماه به دفاتر مالی دفتر مرکزی انتقال می یابد.

keyboard_arrow_up