((فرازهایی از منشور اخلاقی کارکنان هتلهای پارسیان))

*به کرامت همه انسانها با ملیت ، رنگ ، نژاد و طبقه اجتماعی مختلف اعتقاد راسخ داریم و برای حفظ کرامت همه میهمانان هتل ،در جریان انجام مسئولیت های شغلی مان از هر گونه تبعیض اجتناب میکنیم و بر رعایت عدالت اصرار می ورزیم.

* بر پایه اعتقادات دینی و ملی ، همواره تلاش می کنیم وظیفه میزبانی را در عالی ترین سطح آن از طریق وفاداری به قوانین ، رعایت استاندارد های هتلی و تامین انتظارات و نیازهای به حق میهمانان به انجام برسانیم.

* بر ترویج فرهنگ و ارزشهای اسلامی ، تکریم میهمانان ، پاسخگویی ، امانت داری ، تامین خواست انتظارات بهداشتی میهمانان ، اطلاع رسانی ، انتقاد پذیری ، وقت شناسی ، وظیفه شناسی ، آراستگی ظاهری ، گذشت ، دوستی و مهربانی با میهمانان هتل اصرار می ورزیم.

* کلیه اطلاعات و اسرار مربوط به میهمانان را که از طریق تماس های اجتناب ناپذیر حاصل میشوند ، کاملاً محرمانه تلقی می کنیم و از بیان آن حتی در کانون خانواده اجتناب می ورزیم.

* ما به این که یکی از کارکنان مجموعه هتلهای پارسیان میباشیم افتخار نموده و سر افرازی و پیشرفتهای آن را سربلندی خود تلقی می کنیم.

 

 

 

 

 

Parsian Chain Hotels Ethics Charter

*we firmly in respecting the human dignity of all nationalities,colors,races and social classes and to retain the dignity of the guests attendhng our hotels we avoid discriminational in our professional responsibilities and insist on fairness.

*We always try to do our hosting duthes excellently by adhring to laws, hotel standads and meeting the expectation and rightful needs of our guests, just as our religion and national traditions require.

* We insist on promoting the Islamic values and culture, on respecting all guests, on accountability , trustworthiness, meeting our guests needs and health wants, providing information being opean to criticism, punctuality, duteousness, tidiness , neatness, forgiveness,friendliness and kindness to all guests.

* We keep the information and secrets of our guests we come across as a result of inevitable contacts , completely confindention and will not  express it anywhere to anyone, not even our family.

* We are proud to be the staff of parsian chain hotels and consider its gratification and imporvment as ours.

keyboard_arrow_up